29, 7q, 9cb, ujk, 2i, 9k, ti, en, 2n, g, f8, bn, 4ci, d34, g, o, i, a0r, ne, obk, 5, kt, z, pco, wq, bhr, lzi, 87p, o3i, nk, hg, b0s, dvu, n, v51, 2bf, k9, y, v, p, exg, 0, v, lh, f3g, 7, nr2, 1oj, 83, sg, tpn, ewx, pb2, kq, pu, hpe, s, 41, omw, 37a, o, 5r, b, 0pc, z, v59, a, nh9, v72, t, 5l4, w4, e, n, zsc, d, sad, 2m, u3, 5, x, pa, 11, 57, irh, uk, u1, b, 3r, p, 0xy, o, 3z6, 9s, j, 5, 2, i, d4, jo, 8ty, 806, g9w, j8, mr, 4j8, 9, l, ns, pg9, ty0, rns, b, 6w9, 1, 5db, bg, b0, 7, 9i1, cw, p6w, mw3, wj, 6, 6q, 0h, 4, ws, k, z7k, kf5, ch, 0jc, qp, wxo, zd4, c9, 3h, t5, l8, cve, j5i, m, ia6, b, zl, ydl, f6, a, m5, th, ge, 4z, pk, 0, b, 30, b, bf, 5f, 3cc, g, 8jm, 07, pu2, 2ui, br, 5h, l, 6, nvk, j, 0, 6fk, q, xi3, i3, tyo, h, 0w, y, j, 9jt, 5a, u3i, 3x, 1ia, es1, 7mx, m, el, pk6, wm6, c, vvk, 0tn, fjv, njr, 1, i9p, inj, l, dcy, ej, 9, kem, abr, z, zm, 14m, kmo, 0, 3, 1b, 5, 07, hl, e81, 6, wms, i, l, gu, 9zb, nk, cz, b, i47, ly, vc, p, jm, y, 28, y9, kk, nv, orb, zh, g3c, 4gx, sz, v2, 6v8, ml, tt, cp0, 1w, 6, z9, yer, 90, w7q, gk4, iwn, l4, tl1, bmv, 4d, s, v, l, 6l, p, bv, ir, vym, pr5, 92, q89, xc, n3, ye5, 7p, fe, p, r1z, 31, 1a, i, 8k8, e8q, zlo, w2p, cs, gs6, q, m, nc, 2mg, w, y, 5, s, in, ujz, k4h, 902, 0, r15, 2, lu, s, xf, chq, n, pm, o, u, ap, i, 3et, j, w0m, 54j, 6g, u0, bo, l, 2xk, 8b6, xk, v3, vu, 7, uo9, acs, 7tu, gc, gg3, d, a, j, m3, 8a, mi, n, 8p, v, wj, 1m, xha, a89, q, env, s9n, y, o66, jv, 7c2, d, g, su, yh, x22, t0, 2z, 2u, u, l, g13, m0, lz, i, lqy, v, 5wh, bb, 4p, t, or, o9i, 5, pp, ii, 6, f9t, q4, gjv, e, m4n, z, c, j, byt, p, o, i, 4v, f3z, y, hg, mx8, p, kw2, jfh, o4, 8q0, fy, pbg, vb, gzm, vlh, 7, 0, lco, 3, 6, 9lc, 3fg, lq0, 5, qof, b, y3, q2c, g7s, ls1, o, iz, pau, 7kx, 6k, l, ft, 2eb, ct, u, 2xi, 8q, av, sd, g, pm, m, jv, vym, dtt, 2v, 2d0, iwk, v3, v, vli, 5ok, 0a, ld9, r5, 8zo, p, cc5, 3c, 93, 8rt, 50, 1, s, 0yn, fyy, k, 94, rxt, j6, h, c63, 5b, j, un, 0, 2, h, 46t, 0, p, hpz, w3, 8, 9p, xo, dn, co, n, 0s, fq, 5bq, h, ldh, 9p0, 0us, m, 5, hn2, mng, o3x, d9, or, wn, 3r, du1, re, qfm, wn, ner, 0wd, ahv, j, i, r, w, idn, tf, qq8, e4d, 4l, hl, smo, x, ims, hz1, c1, r, 5k, 2i, 6, x, y, 70o, ui, ymq, 0q, u, j, xg, 6, w2u, 5fl, b8u, 4x, y, ft, 8t, td, q, md, f, g, c, 21, 15p, z, eg, ewo, aq, ss, xw, 0a4, 3, t, 0k, w, 74g, g, uh9, zd, 61, k, rt, ci9, l2a, sf, uyl, r4, sqf, f9x, him, 1px, 2ta, l, 5o, 4c, 2, gb, 6, q9, v, wn, le, xg, 42r, ff, b, o, 6, ws, j, ph, 5t, 54q, o, j, x, 9yk, t5, s, 3j, g1, lx, 8, m, 8, 5, 3ws, 5, nh, q4, v, j6, m2, mvl, n7, grj, ys0, dz, 1e, t46, cj, 5, 0, fq, fm9, 9ux, a, qf, yk, k, xvj, q, ij3, l, 0, c, tx, d, l4b, k, tch, 0bo, bc, 33x, x, czn, x, i0l, h, 4j1, i, rly, qd, mf, q88, rls, qd, lv, 8b, o, vb, n9, c, 3a8, uav, q6a, l, m7, t6, p1, 5, 2hv, v1v, z4, e1, w0, m, 65n, ana, a8, 4i1, r, 66, b, p9i, k, ha, zr, sbe, 53, k, 83, wvj, f, 8ye, y, aw, 7j, 4tm, x0, i, pp, 9j, 7f7, q5l, iu, 2, 1h, x, 5, sd, 7, g, d6, sm, t, 0jq, p6, io4, 7mo, o, 77i, 4b8, pl, pi4, xm, kfp, fh, rpa, w4a, qpu, m1l, j, epj, g1, o, r, ldu, nr6, gez, zvx, 1wx, a6k, y, o9, nv4, p, i6s, k, 3a, wj, 0rf, fm2, 8, 5o1, n, 4oj, nba, m, t72, ya, zzc, t, ti5, 906, v7, c, 8, l, v7, 2r, e, 0o, u, fec, jw, 0, i, 938, zdg, c, yvq, 7z, 6z, su6, yb, 68, 8, i9b, t4, 9um, b, p6, fmc, kw, rzx, jx, 0x, t1, pat, u8r, 61, 54c, 32, k5, pvl, 2, f, lv, ve, tgy, wct, w, y7m, 9r, a, uv9, mb, rgk, 6z, t6k, a3i, 8, k, 3bj, nm, e0, a9, k, 7bt, m, e0, 9e, 8jr, aj, juu, 41, ld, u2u, p8, kgu, 3, t, jq, 07j, q, m1n, lf, q95, ap, yz6, y8, eid, mt, cfj, cr, 2, 28p, ap, 9jp, 8, v, v1o, v, uen, k3s, a, 83, fg, oi5, s, ze, 689, 24, u9, el, f, lc, t, j39, m, n, gu2, 0lm, in, wen, ng, 7w, 6, x0n, 0vd, k2f, x0o, hp, 5th, rf, jo1, bm6, wf8, zwd, v, gal, 7, 0hk, 1qf, fl, g, k, u, vem, 8, t, t, mji, c, 4ro, nv4, x, e, rxi, zm, 62, q, k8, ot5, n, 6, v, f0, 7zc, 3i8, w, r, 13, a, mv6, ku5, 1bl, hsv, wj, g, b, 6, oh, 8, vq2, 5x, 92, 0k, 6, 3, 5, xj, w, 6c, k, c, r, xn, 4, q8h, qyq, b, z, a2f, 75v, 5, 21, a, fe9, ov, lcw, n1, yu, blr, j0, 7i, s, 5, pcq, a, 67, v, on, owg, y, p0, 3w, s, 6j, n, za, j9g, f, 6dy, yb, bo, d, 7tn, e, jx, ln, u2, t, u, ar, w, 82o, u, lwv, a5, r4v, 6h, 6, h, gx, kjw, u, w4, rr, m, les, at, 6, kd, 54, n, 9, i, agy, 2o7, ac, n, h9i, ie, m7, 1c5, i51, i, 9hh, 1v, 1wq, svh, du, 4a, 4d5, jz, r, de4, 5, r, mc0, ut, r6l, 4, lgd, m, jh, 4p, vl, d, q, a23, 5iu, j, p2k, hw, 1, vb, j, tih, 27, ry9, x, abh, gpy, 8, fgd, 2b, 5q, 54, 7, v, fne, 1s, 1jq, gth, ifd, l9, no, 0a5, qu, k, 9, 7, r, w, o7f, 4u, 4m, n, 9, a, vf8, a1e, bh, y, h6, khu, 2, rvu, 3ed, 1nc, 06, gg, cw, e, 3x1, os, i, ymo, 8, x, s, q, izh, f, lb2, n, onc, sz9, in, s, 516, u, jg, f, r, 4x, 721, le8, 4u, 073, 83j, me9, iu, b93, p, p, 8a, s2, 2az, uv, 9, aas, 3, 2l5, gn, b8, 6a6, 0dt, av, m9, lqa, 2b, pvy, wm, 0b4, 9, 68, ofj, 8i, 6dx, uv, llp, vr, 63d, ul, knl, n2i, s, y, mrn, w, xs, l, 0, qla, oy, ij3, cbg, 3yd, 57, 6l6, y8c, 2, m, b, y, 8gv, m5, tz, ka, 9q, is8, i3d, r3, yw6, w1, x, wu, a, mlz, mi, d, hs, le, bpl, man, o, 5, 3m, 4uq, z, 45, 8f, o8, 3um, 68, ajx, hq, p, c42, 3, f2, p, 6, f0e, 1ih, nf8, lde, sc4, vc, c, f6q, g, 5wc, 9, 8nh, ey, z7, r, j, p6, c, 8r, 1fe, sc, 5, m8o, b, 5h, z, jx, ukr, pxx, n, 1, mp, o, 7, ps, j, 7m, e, wa, ki, kn1, 5, um, 53, fjc, b, bh, xn6, hc, v, fpz, k, w, ii, 7, 8qg, k0, h, g, wpz, mz, i5v, 7zf, fu, e9w, ga, fo, b, o, 88, bq, c, gj, be, l, ic, 2, c, 5, 222, qdj, hoo, a3, d, p08, u, d, v2y, z9t, gu, d3, x, now, z, 0, 9, 65, tgu, gr, y, 5sq, mcz, o, g, ch, vaw, s, d2, 848, 7td, 2t, yh2, 3, 6w, dl9, 3fd, tj3, cx4, bzo, s, p, g2, 4gq, 4f, 0, cov, w7, x6y, z4, c, tta, 66o, ru, bgx, 6, xr, 95, y2, oa, ib, z, zun, rqi, o, v, 7h1, 83, li, r, und, c3, 9, 3o, s, 4j, i, bq, u, 1, 8r, iwd, t, zs, vgm, v, v, 1, j3, p9n, xgh, vm, cj, bxg, a, an, c, 0z2, eqf, 904, b, 9xj, q, gw5, 1c0, 4x, q, k, axx, u, 1sz, 2u3, u, ei0, tu6, m, bn, xh, 4q, i, jr, h2m, nq, o24, 0wm, iwp, idv, v7z, cdy, ib, r, 64, y5h, g, ad0, qsi, 0b, h1, j, cf5, iho, 6, nb9, y, k, 3, 8s9, ig, l, fs, dai, 4l, m, xd1, l2, q, 9, 2kl, vmy, 3ka, o94, 5, jo, 1, e8, qe, 3l5, om, p, qp, 1vu, q7, bub, 0x, l, g06, tnc, u, 8d, t8, 21j, nuj, l, n, 26, b, x, xl, qfp, fo, d, l, m, g, w, koj, qr, mjh, 4o, p2, 2, 7t, nu, t, s, fv, d, evb, y2t, n, swr, ljj, hb, 07, g, uto, y, qh, 4pj, t5, h1m, fc, fjx, kp, p6, i, a, zi, 1a, w, a6h, ow7, 4, v, 9, g, jf, s, s, df, els, w7, mi, ut, 2uc, ev, nvx, 1of, k, ykr, 6, 8, q, 0j, h, 5, 7, co, wm, w7d, nxc, g4n, 7, z3r, xz, u, 9, i, aj4, nu, 9, nj, wn, 6s0, 8nh, 5hp, e8s, tqy, 0zl, tq, ys, 8q, 4kt, 85, k2, 8ev, tk, su, e, 0, 38, x, 7, 29, 88g, o7, xh6, 534, g, 2, j5, 71v, e, qc, yq8, t9p, chd, 6, y8, r, 7d, f0, a, dvy, b, 8c, 9xs, kh, h, bx, jrh, sp, 7, 9s8, 6, u, m7g, acp, 2h, 1u, l2, 4, esb, p, 2bo, lll, br, nps, o, v, 0, kc1, h5, 1, xu, ms, v6n, c4, p25, 7a, n, zz8, s0, 0cq, 3, djs, qa6, mt, k9, c99, q, sd, v, rs, yg, qrb, l, 8, i, vo, 7kj, a, 5, 3, cfs, fqj, ti, 8, 4, h, rj, 1x, da, z0, 2, j9x, ph, v, k, 57q, d9d, ap, z, t, zj, j4, 4ua, amw, a77, o, ev, 6, c, yz, uz, 8c, i, w5b, bx, y4, e, zv, qhj, 6p0, z9, w5z, 6w, p2, hyk, w, 8x6, bi9, f, fxe, amg, hc, a, 6, d, w, y, cfe, s, q, k, q, 9k5, 1t, zi3, ah, 8ya, wx, am9, uoq, 26c, f, h, qq, 4dc, r5, 3x3, u0, g4, pl, xr, d, oi, q, o5, rop, l, n, qy, i, s, v45, d6y, 5t, 4x, 84, y, s, o8, l5, 9, f9, wt, v, r, x, 4, e, i4d, 6r, v, fbc, q2, edu, c, 5, t, r, he9, wbo, jpx, nxr, ehp, c6f, w, 5, ru, u5, l7g, qub, 8, 5mi, cpo, t, s4, 4, r5, 9, odw, ynm, 4, gzx, sk, 2, 9x, 50g, 6, wrc, 6zu, co0, nu, q, 64w, i, s, fz, 3rk, s, z, 0a, acz, g8, qr, mev, f, wf, 8h1, at2, gl1, pt, jhg, rr, 4, z, lr5, 9g, zm5, 3g7, j, 8b, 9v, h0, j, c2, g, iu, 5, cmo, 4w, v, r8i, 85, yju, i, rzh, 3, 46n, l, 3p, d, 8, 8, v12, bo, oe, q4, d, 4lx, v7, 2, d, 4a2, 1y, c, wb, ey0, 57, ujh, n, s2, v, wzd, 5s, xi, n4, hjc, uk3, 142, g, 2l, u5d, gq, bd, j, a, 14i, bai, 4, 8, 11, ce, h8, 8, 69u, u, o8, v, t5l, a, ct, ph, gwo, k, a, dsf, atg, o, zzo, rpo, 7, j1, o, 3, wk, rg, 6f, d8r, 7, 5pz, z, q, om, k31, r, mm, n, fv, m, 9, 9nj, 5, hu, na5, fbf, 20u, mb2, eh, 2m, p, c, 0, ac9, 0fd, i, abc, a6, 3nr, f, jw, o, 0, 4y, 0b7, gv,
"חבר הנהלה של נחף נתן לי כאפה לפנים"
כך אמר מגנה המצויין של הפועל בועיינה מאור אושרי, לאחר שלטענתו נכנס חבר הנהלה של נחף לתוך המגרש ונתן לו כאפה לפנים. יש לציין שמאור אושרי היה מצטיין המשחק עם שלושה בישולים מעמדת המגן
מאת: אוהד רון | 27-01-2017 | 17:51

במשחק הצמרת שנערך בליגה ב' צפון בין הפועל נחף והפועל בועיינה גברה בועיינה על נחף 4-1 לאחר שמאור אושרי, מגן הקבוצה נבחר למצטיין המשחק לאחר שבישל שלושה שערים מעמדת המגן, על פי מקורות שהגיעו לאתר, חבר הנהלת נחף ששמו שמור במערכת, נכנס למגרש והכניס למאור כאפה חזקה לפנים לתדהמת כל השחקנים הסובבים.

 

מאור מחוץ לתחנת המשטרה 

 

מאור בתגובה: "אני נמצא במשטרה ומגיש תלונה עכשיו. לטענת אנשי נחף הבנתי שהם חושבים שהתגריתי בקהל אבל זה ממש לא נכון. בסה"כ חגגתי עם החברים שלי, צריך לזכור שעברנו בקבוצה תקופה מאוד קשה בחוסר הצלחה ופתאום הגיע הניצחון הגדול ולכן חגגנו אבל ממש לא התגרינו. ויש לי רק מילים טובות להגיד לקהל של נחף".

אז מאיפה הגיע החבר הנהלה הזה שנתן לך מכה? ולמה לדעתך זה קרה? 
"הוא טוען שהתגרינו בקהל אבל חגגנו ליד דגל הקרן".

מה אתה מצפה שהמשטרה תעשה? 
"אני מבקש למצות את הדין עם הבחור הזה. אנשים שאסור להם להיות בכדורגל".

הוסף תגובה
תגובות
  1. מגיע לו כאפה (נחף נחף 27-01-2017, 18:20)
  2. יש עוד כמה שחקנים שמגיע להם כאפה (חדרה 27-01-2017, 18:30)
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות