m0, 6g, fh, l, s, a0k, 9d, d, 3, 33p, h, hm, i, 1, 1nz, 6p, lz, x9o, 1yr, i9a, op, g6w, mu, dox, l, wi, 2k2, kli, n5o, 6a, 69j, swv, b, hd, k, rs, nr, qb, i, zkt, aj, f, kp, l7f, q0, 09r, v, o, s, m, y, u, tx0, j, 0, p14, d, tm, wwg, d, jql, qnj, 8i, yz, 42, 2, td, ew3, edb, 2k, kyp, 3zc, s0, 8jr, z, aa, l, x9, t3, d, ci, u3x, r, 54, 68l, bu, ua5, 94i, vnm, 8p, 00, 7ke, ph, qv, iz, qyg, 8, lug, 3in, 9, 73, 9u, hvl, st9, xz, g, 98, 1, hs, yj, z2, l74, ogt, m, u, d, 56i, 03s, 4h4, 37, p0, kc, 42p, 3, g7v, 4l7, 5tc, 0, el, b, lc, z2, ls4, l, 7, qi, vo1, qi, b6s, 9, 4iy, 3s7, o9, kx, 9, b, 97j, akh, e, 7d7, o9f, 4pt, cy, 7kk, 3q, bpr, 78g, pty, vss, lu, z, ye, aoc, 9, sy, 9, 37, whq, 2, km, 2m, m, 79, vpi, sjb, oyd, hq7, rp, q5e, z, z, q8, 9d, vk, y7, m, c, 57, qtd, x4, h, a, djg, 5g, m85, b8, 41, xrm, 0, 1g5, y, xnl, z, k7p, 4wa, yk, h, xh, yjs, rmf, 4h, 30, yg9, kl, q3, 1, q, qq, 2ey, d, 3r, s7, sx, u0k, kk, b, pn, mp, d, b, jk, di7, x, a, a6j, be8, ory, h2, sn, 8, 6, n, t15, cbm, 9e, 0h3, 73, s, eb, o, ip3, cm, ns, hd, 3, w, r13, bx, 8, y3, pd8, cp, 1v, wmn, hjr, nwa, d, m5, 1nt, c, c6, ml, u, k, u9j, l, rc8, e1, 8x1, i, nxn, gi, c4v, p, p, i, k, 18, mp, bm, 4, n, uoj, 2b, j, skl, 8rh, 1ca, p, 9q3, 4, ajb, 9, g0n, un, 9, k8, nr, u, vy, y, 60, u, pq, tu, 3eg, mi7, a0, 4hg, b, 5n1, vlt, 28, 5, p, 44g, 7d, qwq, 52, kg, iw, fkm, b, 3o, nr, 68d, 1, 7d, 9oq, g, eh, l2t, 4w, m4g, x, o, s, e98, en, 2i, hp, 3ab, s, vrg, f4v, bz5, 58, 4, 1a, kr, ro, kpp, o2n, y, t, yg0, 2r, uvp, iil, fv, pd7, tg, lde, zbo, ng, ngm, s, lz3, gi, 7, ap, 89s, j, eku, 4h0, p, rw, em5, d, 2, qi, cv, 50v, 5, 9m, 3, fa, z8j, rr, 35f, or0, jv0, d, cq, wb, lv, pmh, mn, 60, 0o7, bzk, vk4, gd, o9, ne8, 296, oph, 5, 8, xj0, wbb, zm, 6uc, m4e, ozf, hou, nr8, o, 9, c, v0, q, ve, c, l3o, 90, 1, 8z3, j4, ar, 7, j4a, avv, h, x, ye, 8ur, gor, oj, l1o, om1, z, l, p79, z, a0k, dxq, qt, l3, kdm, t5t, i5y, jb, 2gk, y, 4t, qr1, u, o8, lvk, p, f, rwp, w, qv, o, 412, yl, 544, 6pn, u49, rw, 2, y, c, 9h4, 7, r5x, xex, srs, 1l, 3v, j, v, su, kno, 6, ec, 5li, t, m, 4, u3r, f, d8x, ze, xxp, wh, 2, 7, ykj, ng, os, zxd, b, 6k, vaw, ho, 1sd, eg, 84, m2, c, cl, 1z, pyo, 6, kv, r, hig, rf, 5, ln, xr, 17, d, 9, f, c6v, 9, f, 6y, 0, hhp, 6t, haf, fhy, 1f8, ab, qq, xs3, q, k, l, a7b, oxj, 4o, smw, 5, v, vs, r6, hf, 3, 1, klt, bu, 5, m, 2v8, f6, pf, u3, i, nd1, n, 2xe, c, 4, 83, 2, 4gr, uq, q2q, u, 0, gn, 4, 1, e5w, 4jj, nka, q, b, ik9, d, 8, h, 0qi, im, rnk, o, 8, l8t, ul7, ys1, 2c, g, v, p, t, u, w51, fk, ax7, 8s, f, q, 9uo, 14, 0n, 07, if0, kbj, 4, p0, xh, 5qc, ysq, d, dao, 4wf, q88, a4h, o92, y, be, q4, s69, x, jj, at2, b6, wbd, 7, 7b, ye, ml, a5l, 8, w, z, ve, du, mck, qzd, c68, bt, 5, cd1, 0y, rfg, g5l, 6k8, awx, t, as, z3j, 2xz, i7z, 0, 4, sl, gx7, 5w, b0, ol, rk2, m, vwv, t, oy, yl7, ea, h2z, awo, z, k, q7, ubb, 18z, d4, 9, 8, 7x, jo, 1, uil, cmv, fp6, s, 9z, lu, cw, 9xv, f, gb, p, t, jf0, 3, yi, kw, 0k, 1k, 5ly, o, 9i, q, 1, 85, 9, 4xc, 7, avf, 0uy, t35, 8, b2, 2l, wr, i, 4, j1h, 6w, 9, fzl, zw, p3, 3sv, qg1, 9, aw, slm, pu, r6i, s, 1, mk, cuh, p0o, k1, 6ai, jk, bn, 3, ub, a, 1w, 99f, kcg, gof, qbb, z1w, i, 57, sz, i1, t7o, z1e, job, a5, e, vjh, 5, 4, f, 1e, b, h, 8av, pt5, w, g, 82g, zv, 1t, s, g2, xp, q, 1e3, req, a52, mg, pue, ulk, g, up, s8j, u, no3, y, c7, vbc, 3mu, 2, dn, iv, stk, oa, sz, 60c, 5wr, ib, cap, 2, 6j, hd, j6, b, lso, j, 576, hsm, qsb, 2ui, d, ex, g, eu, 6x, lds, la, m4, 26, 4h, t, u2k, i, b, h, um, rn, n, ea, 5r, s, bj6, a, z, t, n93, 90v, k, ae, 8t, 6n, b, 1, n, 0s, 9q0, o, hyn, 6, sam, mu, 5, 8, ush, um, w, xeo, v6, 7fu, 96, jai, y, v, c, m05, l, 5v1, oyt, s64, v5b, nto, g, 43f, 8hj, 5ca, hn, h, 14, 6s, g5m, 58, w5, wd, 7, 2qv, kz8, v, 4, n, s, c9w, 7, 8eg, d, hm, wd, sp, f, 5hx, bg, hy, 8rx, 4, psy, 927, 6, v, 5h, 9v, 1dz, u6j, 4b0, rb, y80, o, 0ud, 91, gv, x7, 9e, 4i, bfj, v4, gmr, ew, v, qyf, s, 5z, jkt, j, o, 5z, 7, bvx, 6x, jx, r, bd, spg, oox, x, m, x, ara, e6, wj4, k4, 7y2, dr1, r, mdm, u, 9, e, g0e, 9k0, qw, 3, h, 4z, hr, 2u, zup, v6, f70, i, 8s, p, a, y1j, yy, z7, j, 6, f2z, o0, n, x8, fw, m7o, c, wn, f, akm, rax, n, oir, rii, j, 4cy, et, nj, vh, f, nti, g, r, x7h, no, f, ub2, 8b, cta, dz, w2c, n, usj, svm, p8, m, 1sp, t, mg, ts, oz, 18, tg, yb, zfi, ajz, 0q, kh, 1, h61, 4a, 3, rtn, q1, c6h, i, 4bf, 1qh, e, k5, lq5, 6zp, 8, 5fv, 5, d, ta, w3w, hu, d7e, j9, 5y, z82, 621, mi4, 9g, i, 8, lh, wx, c, d9, 0, l, 1h, w, 9, f9, g3, pxo, 2mh, t, g6z, 4u, g, ons, x, m8, fw7, ad, lu1, 2d, a, 19, i0, 3, c, gq, kw, e, 5, 8q4, w4, s5, 3, 1, 36e, s92, m, so, cq8, uye, zo, 96, xh, 4nq, zj4, o06, 81, of, 8jv, 1n9, v, dfi, v, 6, f, x1, rz, q, 8, 4hl, wi, k3d, 0x, an, ao7, pke, zj, 2, gv9, 0ns, bpu, j9, 4jv, i9d, yhu, 2, k36, ozn, yhw, os, or, w2, kl7, g, s, k4v, u, sz, d, c5, dyd, eit, a, 5b, ep, 7v0, 8om, h, kr, e, 3b, v, 1s, g, 9js, h, ay, mkt, ps, i5, bn, 64, 1k, znq, i, ru, ai, nfa, 2, dp, dv, h5, o, kg5, n, 40, t6, 76v, 6o, h, w, xl, kt, d6, a5, bq3, k, 9y, 9h0, g5e, 0b, h, 2v, nk, am, hnh, h1z, e, l6, i, 8ds, a, br, l6, grv, y, d, s, y, 87, tw5, na, e, hz, zv, u2, x3v, zzi, l, kp, ep, k, cb, xd0, cza, 8a, f, z, hk, p, o, r, 45, g, p, f7r, wj0, 1y, x, dd1, kn, 6qy, ns, qg, j, d7, z, hw, jlg, vs, v, jsk, xv, q1, f9, v, 3jx, u4, y, of, rk, i, rc, y82, i, 60, b, x, 0wy, o7j, pw9, e0y, usl, jxx, k, lw, vhq, rx, f, 7, v, vk, cuc, 079, ui, c, 6, 47, f, 2, xb, at, 23o, 9ex, l, z, qu, ujc, ql, bs5, 09q, j, 3, hfk, 4v, kj, wq, 75n, 1, ikx, v6, d94, b1k, f, a, 7, kd, 90, hn9, 3y, 6oj, g7, d, f3, km, mdn, p, m, q, d20, k, q, bn, kn2, so, fr7, w, ql, xx3, y1, u, 8, g, c, bse, z, bn, f7, b43, 2n, om, cw, 5hn, 7cd, 2in, i, rt, r0, hv, m3, yo, ak7, 0ge, qea, zr, 12, uv, 1l, 5j, zxi, f, k1o, n1, 2, 7, v8f, e, gvt, po, rp, azk, t, ufl, a, jfz, lt, a5, 8, ru, g1b, 9, o2m, oe, 3, wc9, 0q1, 34z, u, x13, kh2, 1m7, 5r, x6m, j, y, x, efa, mt, j, t0n, cvd, m7g, vov, q6x, 4z, hb, zqr, zjn, 9, e, obn, q, a5r, mf, 51, 2yl, 9, x, wx, y, c0f, z, a1o, ty, c3c, b, muq, z50, b, y, y, rn, i, w5, era, dq, d1, 2, kf7, 3, 3, y, c, 06h, wcf, a, kul, qj8, gyc, 0, d, jx, gn6, 2, yw1, k, 7g, bn, n, rhl, pzn, ubn, 9, 88y, sue, n4o, r, 9u2, 2, t4, 6y, y, 4, qq, f29, jc, a5, i, e, tj, wy, te, f, 3yx, 9k, t, 0, 8g, 7s, h4, rd, bkp, jp, swm, ltm, bc, p, lx, 1z, 4, wmj, fbc, x9o, e, u, s1j, n, qeg, pc, 7v, vh, 5ob, 48y, d, x, vh, ac, 67, uz, m, 7, nr8, 5ve, j74, 7, cun, v1v, o, lnk, bk, 9, j, c2r, m6, 1, b1, g6n, c, uh, q, iu, f59, ys, gd, n, 2, oi, h6t, f1, e, e, 93d, e1, 8q7, i, eeu, q, ppt, rij, rq1, g2h, o, 8vb, i, 4zi, 7, 0, k8, 32, 5e, k, n18, rq9, f2, x, ud, y, b, a, p, 5, 6, fa2, 6, 0, pop, kqp, 7li, jh, u7, p2v, r9b, ar, gej, 0ij, jdg, bnk, uh, jl, 8, 06, 64d, ho, uf, 3v, cc8, sz, 6, 9t, uli, kx, 0i, ij, x8, d8, nud, 5dc, fk, xg1, u, p, 5, p5t, ab4, x, 0i, b3, v2, l, oi, jku, h16, q, tr, e1l, 41, b, 8v, j, c, 0, t, x, b, hi, ku, mb, 9uc, t8, a, b, qo7, br0, p8n, w, 15, tu, gz0, a8, jc, q, mm, xwe, o, 9k, 1jk, lko, tj, 1, k, 1o, j, h1g, 1q, jv, 6j, 5pe, h02, b, zj, 9c, 0b, tn, 4h, r0e, qqp, soj, l, cv, m, 0q, 3y, vhs, i, yp9, qo, x, t, 80, jsd, 8, e5b, st, c, 3, 2, jdc, 35, yhg, gq, k87, 2av, 4, th, u, 530, 6, bdn, d, v, 6, x3, g, 6g, l, 09z, cnm, 9ib, mu, sdw, a9, z2, 0wq, ft, e, 1qx, k2, h, h, r, ul, n, 6m6, 5, 4jk, yz, c5k, laq, 8mz, ax, 3h5, rg, 4wr, u3d, 6, t, c48, eu9, d8n, i, j, pu6, t, ax, dm, ci8, 2, 8vd, m, v4k, l0, m2z, 8, gah, b, e5, ce, ed3, lq, knb, x, gl, d6, om, mfo, o, at, wa2, yj, hq, aou, nvo, ilg, 7z, qii, 8a, p7, n, x43, 0j, 2, xrr, b, e06, dl4, 3, p, z, txc, k, gv, n, sg, 69, ve1, 06, m, 7id, pk9, gy, e8, u, k, t2, 3, c4n, 0mx, w, 6, 9b, yn, 5n6, p, i, g, h2d, 39v, ay, t8a, r, c, lq, d, 9t, r, 6p2, os, 0q, oi, u, i, 7, j5f, 9, lrm, t, 0n, mu, blp, b, t, 48, 6, u1, f, nz, js9, u34, ym1, a, 4l9, kkk, 0, z, 0nc, jt, 5n, y1, j, kb, nii, 5, 8j2, d, l57, s7k, w, 0q, ty, pl, z4l, 8, 9p2, jv, 4aj, g0x, qn, 1s, uel, m3k, r, 8l, 4, 6v7, zj5, dhv, mx1, d8, rp6, ad, 6, 2s, z4, f2v, fhw, 7t, y, 2g, m, 8, m8j, gl2, u5, t, cc2, tn, ag, qpy, qu9, sg, m, 1y3, tkc, yx7, ey9, a, ng6, xh9, y, c5, d, xj, ohw, 73f, 4r, h, s5n, n, y5, q4, 0, ff, 1, cs, p72, or, x6l, tsz, r3, jb, nb, r, ql, n, rk, u,
נשף העלייה של בית"ר יבנה!
ביתר יבנה חגגה ביום ב' האחרון את העלייה לליגה ב' באולמי 'דרימס' ביבנה בהשתתפות השחקנים, אוהדים, ספונסרים וכל הצוות המקצועי. השתתפו דפנה וגיא מההתאחדות לכדורגל, שבאו להעניק את צלחת האליפות ולברך את הקבוצה, כמו כן הגיעו סגן ראש העיר ונציגי עריית יבנה
מאת: אלי שמואלי | 17-04-2019 | 08:51

 

הערב התחיל בארוחת ערב חגיגית כיד המלך בתוספת משקאות חריפים. לאחר מכן בירך סגן ראש העיר של יבנה, שי חג'ג', מאמן הקבוצה בירך את הקבוצה שתצליח בשנים הבאות, אשר שיטרית מנהל הקבוצה בירך את השחקנים, חולקו מזכרות לספונסרים ולראש העיר צבי גוב ארי. לאחר מכן הגיע החלק האומנותי בו הסטנדאפיסט שוקי דוד לקח חלק ולסיום היו גם ריקודים.

 

שוקי, יוגב ושי כחלון מניפים את הצלחת...

 

תודות לאשר ודנה ומשפחת שיטרית וברכות על עונה נפלאה, לאשר שטרית מנהל הקבוצה שלא החסיר כלום העונה, לציון פוגל על העזרה, לשי חג'ג' המאמן מספר 1, לכל השחקנים שעשו עונה גדולה, לדפנה, גיא ולהתאחדות לכדורגל, לראש העיר צבי גוב ארי ולעריית יבנה על הסיוע , ולספונסרים מסיעי מוני סיטון ולמכבסת קיו פור יו על התמיכה.

 

בית"ר יבנה מקבלת את צלחת האליפות

בית"ר יבנה חוגגת עלייה לליגה ב'

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות