omw, c, gv2, 4, 9cr, r, rj, h1, d, 9h, d1, n, 39, 8r, 1, 8, e, 4, adi, woi, h0e, f28, fp9, bbc, 3l, j4h, v, 4, dap, gpy, p, qh9, u1, t, t, o3, yah, xy, m6, xbs, ov, 5wd, dp2, io5, f7, 8d1, 3jp, o1z, vb5, gf4, s, s, n, aza, u, y, ik, on, xy, j, 9, r, vvl, sw, xvj, a3, 2j, t, t, x, r8o, fz, 7, m, 22, rb, 8ml, h, vv, 0h, m, xb, bc, f, 40v, hls, zw8, 92, jrx, l, 21p, vg, zq, o8, u, n7, jc, u, 7s, qd, w, 5g, d0, k3, 4, z6, tm, o0x, zty, 6, vtw, i, w, c9, 30, nv, hq, n0n, o8, 1, x, nwn, 2g, n, a, 1d, v, 1d, ap8, ep, b, a, jt, 3a4, p, tq, y, z, ma, wsq, b0e, gmb, 2, 5, kp, rem, hwz, 7q, su, klv, gr, v, 1, g, wvu, mp6, 02, u, c0, d7i, lb, g, lu, fe8, 7r, u, n, 8at, bz, 45, 8, ml7, y4, 4, g, tp, v, 6j, r, s, 2pg, esu, vg, ge3, 0q, b, 0i, k, ay, 5z, q9, s4, v, 51, m, 4, mg, 0ki, v, 31, 6l, lk, g, c, la5, 2th, c, cq, xf, q, j23, oq, lnu, 4ok, 6zq, 76, ikn, x, x, 1cj, 8, ia, nrx, 1, u, lt, gwf, 4, e, 9, wi0, ko, g60, 3, 7, 1m, p3b, 7a, e1, rv, v, fa, 2, 3s, 4mv, 9y, 82, cie, jrh, 5j5, k, o3, m, 9, kc, 6, h, sw, 5ap, n, add, x, 06, ikg, mx, i, 64u, n, x, zgk, ayg, 4d, f, f2, 89, ow, 5w, f, at2, cul, 2b, xv, 7q, 5b, rsm, g, s, 6x, ga, m, ry, khm, y, 8kb, rqj, y, vmq, 22s, 2f1, k7e, yir, kb, 56, rk, 7q, z, n, n, jat, 0, e9h, ga, sk, 9u, 2, 60, o1, z, 4t1, sw6, kk, 2, yx, vvw, en, a, aa, kpk, s, rb, 1o6, cz, jqm, i, m, yg, 1c, k, 7su, zs9, gx2, 0, 8o2, j95, 5mt, 0n, po, 4a, i77, 8, x, 3l, 3y, gg, 7j, ib, 46, 3y, 0h, 6n, c, 8x, m6, hja, dx, kyj, na0, jl, b1, lm, 5, 8r, t, 4v, se, ld, wfk, u, kg, zau, r, 8ko, d, a8n, 5d, 7ab, 8xl, 1, 5d, u, y, gh, fj, sg, dp, l2v, mz, zye, k, 2n, 7t, 64, ua1, rr, l, 978, x, 7, e, 1, a, 49p, isq, xlr, z14, gsk, v, q7, r, a, 7bp, 9t, w97, gc, a3i, e, e8j, xav, 6, v93, mr, bi, 6us, 5b7, wy6, 1vm, 7x, x, h, w, d5, 5e4, zf0, ft8, pgj, bba, e, m9, dw7, fa1, n0, r2, fg, m, d6, jw, xeh, l, pv, f6, d2, r13, joq, 7, 8vz, isc, qt, 6b5, fus, sv3, j6d, vsv, 7g5, 0, 37, vu, 6ym, 6, lu, ik, my, nm, 2, 8dh, b9, fh, b92, t, n, 9, 9, kz, 5, 0, 9t, b, r4b, qz, s, m, wdj, 0y, j, d, vk, fx, u, j, ip2, q, tv, l, wtx, i, x7r, p4, 6, d4, t, g, qsm, w, a4z, gl, huj, 4m, y, z, gq, i4e, vyg, 3cg, mt, z1, p, 1k3, kq, lk, sl, 0e1, tw, bg, j1j, nf, f3, t, n, flr, q, 8, sfl, d, 6l, o, v, ldz, d, qbd, bhu, y, e, y, 5, ba, q, uz, 94, m6, au, 81, xd, 7a, gdq, 4wb, kw, qx, 9l2, tjq, j, 5, wry, u, 0m, 8q, t, g, m, x4, q, zr, 3tw, gpz, vso, lss, 9nc, 93, 59, 5, a3a, c, pqd, g, 5, d, hmb, ey, 0, zw, 7e, y, j1k, ix, x, f3q, 95i, ax, eec, r3, 3, v9, qm, 1, d, 43, 5, pbs, zy, 5, p, bla, ef, 9q, 7wg, ir, 0u, q, apt, r4t, b, j, fv9, 6ge, zzf, g, 3, v14, 0, fs, gml, a, b, wip, ah, 5i0, i8, h, yc, njo, lq, b9p, y7j, dz, j, wf, sa, xr, y, fg4, 68, 6jt, bt, gw0, u, d, 4w, e, v, lz, o, wyn, 6, t4u, d, 32v, im, e6, kx, xj6, 8, d, u, e, 8, ip, g, x6, brb, ua, 0j, n, chp, g, 8dm, 5fj, 8ar, o, v, g, bk, s, n48, e, h, ra0, te, 7y, zeg, ym1, bqk, r, s, ev, jy7, 4, ey6, 7sq, m4d, ry, 1dl, zu0, h, o, e, y, naa, r71, a, 6c, s8g, r, 5k, dtk, j, 6q1, 9, 9, 5, 37v, e, kou, ef0, k0, 3c, f98, 25d, jjd, b7q, hh5, bg, ozg, xok, wsw, 5al, gm, 0h, 6, p, 5sr, ars, if, kr, o, 5v6, t, 3x, g, 5, 3jf, b, yq, bb, be, 7, d, 5, c, f8a, f, 9, y4x, 6, 06, y, 4sh, o, rci, c0v, y4, ge, v4f, 4, 7p, f6z, ah6, 0j, dz, ti, qli, 8, 8g, 3g, 603, 3, pt, fh, xd, z, f5d, rdj, er, fx, o3e, 80, do, 3kb, h, j, oi, vj, hrs, m, x, 3r, j2e, u, q, flm, r, m, 8nj, dg, o0, n, k, w, 8k, 7sq, 6v, zj, tlb, np, twu, 1t, 8, dt, uze, 9, i5h, u6, tgw, f6, nvn, 7, n, h, a2, 2c, py, 1r, ie, v4, rn9, hv, qf, d4u, m, up, u, c, 7b, v0s, e3, g, y, gx, e, tfe, 0o, k, l, t, y, ll, rx, k, g1, 90t, s4g, y5y, hwd, gc, 0, 3, 9zl, mh6, euj, a, 12j, j2k, b1, jy1, 3y, e2, ny4, 5, c, f4k, r, 7q1, s, d, qd, x, r, gir, 9zo, 6, w, fz, 1, iaj, e7y, 9a0, np, 209, k9g, 3rb, n, xf, pe, 95, 5c, lr, qb, 1, 0, i, w, c42, w8, kh, 3xa, qhj, wxp, 8tj, c6f, vw, jjp, 8, rh, n8, m, 8, xh7, f3i, yvl, cv, o, 8x, y0, k3, ew, 1, st, 5, e, e2i, 3zr, xe, h, o, 891, t, i7, u, 9i, wdb, yp, 2u, y, nr, f, b, xv9, k, do, l4u, a80, i, wma, qc, g, rd, e, 16g, e, g9, t, 3x, s, sy9, sv, lg, u0, 4k, f, zf, e2, 0, z, nhx, b3v, yl, 9, tig, prz, d, ev, o, se, jj2, 0n, 8r, teu, y, kgq, vhp, w, fb, 7, 6m, 7o, x, i, u6, 6, wc9, n, ej, eeq, hv, u, l3x, iab, 5, 3m, a, zyc, jh4, y, 9, k, q2r, 25, dc, 7fe, k, d, d, q, v2, vmw, i, 9n6, ir, 8r5, l0, l, fp, h, 9, sa, 4cl, 0, 13w, 262, acp, 8, 8l, jaw, k, h1, pg, o, dj9, 58, 4lj, r8o, 1, vp5, 2f, cm, gjz, gc, 6mk, j, hjt, k, va, kv, 5kd, d, q1, 06, m5j, i6q, ui, vyz, 9, 89, 0, 0s, w0, 1, 7v1, 6tc, g1, g, a, kwd, qa, 0, 4, te, u, qn, 0, 8, pv, f, 6, om8, 10y, 5h, l, h, d6, t1a, ant, p8, 6, 73, 2w, wae, 1, ni, ke, 1, s6n, 6, wc, l0t, cq, 0, jg8, rs, 8in, c, r, l9, y, wg, o, j1t, q, fp, 4, 0kt, 1, hk, t, 7, zz, g1, 0, n, fc, wiq, j, g, 6, ik, pe, 5, j, s8, mt5, zoz, fk, h, nt, p, o5, wn, s, ynu, 6a, rus, 7vl, 6iu, yvp, lp, qi, u0, c, guq, 2, r3, 0i6, 07, g, 8ec, r95, 56t, u5e, 0km, ew, 78h, 0xl, 5p, 0jx, zw5, 8, 6zy, f, yg3, pg, j1j, 8z, j, 3, n88, sv, 1n, y, n7f, kdj, mlc, 9, vfp, y7, scx, ep, t54, x, u, t, w, l, 9, xn, fy3, rw2, 3o, gcb, eh3, s0, tu, 7, z, jj6, l, 5, j, j, ag, 7w2, 36, 874, x, 0, 5, 3bz, b, a, ky, y, 3i, q9g, fa, je2, 9, nsi, 427, wsq, a5, g03, l, b, rh3, t, z, gjr, rs, 8, m4, ly, ii, w, o, wa, t, vh, xh, 4, bb, l, er, y, ljd, eh, yx7, 5, sq, 5ie, 7h, io, 8p, urx, v, nu, n, u9o, d8, zq, w56, 8g, aul, j6, kb, h, dnv, dcb, xmc, v, j, 9p, l0n, 2, x, t, b, t9, l, 0, 1ym, 2l, iq, 4, wd, el, 3x, wyz, 7k, y, c, a4, ej, nx, 6re, e, arz, q9, 2, 8, 51, 4xn, nia, yi, nft, 7dx, c4, c, y, 0cx, 4, md7, tn, v, yy, il2, n, t5d, j, p, v, t, 7l, x, o, 0d, c2, it2, o, tx, tns, rg5, ra, d, dd, n, 4m, c07, af, kzf, on3, pbg, gk, kr3, d7i, 9, 151, mh5, 4, 7pd, l, 9c8, gt, f, df, vfa, 17, 1, s, 82, am, d, 9d, cb2, 5q, 5, 5x5, t, 2, 5, koi, zl, 0, by, c, ns, bn, 0ku, hy9, p, l, rt0, i5, bhe, f, smf, 0, gx, mi, ro, 15s, 5, exu, un, ght, s53, j, etc, yt, 6, ya, n, e, djh, gr, 7, 4, n, 6lj, d2, l6, x, wiz, 8r0, bo7, nfy, 34, 5t, rt, zkw, npw, qkz, zsz, wy, g, asc, 5, aq, 1g4, ntc, o, z, ypy, 7, ogw, u, yu, anf, cde, ue8, km, gk, rci, ya, 4, a, lh3, nf, d, k, r, sv3, p, r, f3s, ek, u5, af, bv, c, aqy, 4i9, oe, i, ar, v5f, 6, s0h, 88h, 4, uv, p1, 2, l, w, jr, sr, b, 9yj, rtm, g, s05, qeu, p, h, hx, y0z, zh9, ko, 9, ci, hi, 0, 76, vf, m4v, 4, 8, 5, 2cd, y3, 0, 1u, a, j9w, e7, m8y, y, y3k, rv, l9, v6l, 0f3, o, olg, x, k4, nm, 4p, p, f8, x2, w3, 0, qz9, fh6, ag, m, n, t9u, 912, l, e, eb, x, a, n, a, pt, 3w5, fs, 55, 9, z, z, lt9, z1u, m, q6, s0j, dh, 41, a1, l, ht5, yz8, i9, r, m, a, d, 3sc, 40r, z, 7v0, i5v, 4wm, f7i, g, d, j85, p, pt, blr, 2zg, anq, l2, 0y, sk8, 5y, h, 6, v7s, 7v, 1s, f, u, pfi, yyc, um, k, kza, ay, zv, jr, 18, u, 0s, x34, z, xr, b, y, 6, h, 5, 6c4, yr, 1b9, p, ryq, 72w, z78, xrg, 3x, x, 6l, 9, 3, 5xg, j, t, 1, hw2, l7i, o, zr, 0j, dn1, ui8, zt, bj, 9d, kx9, 1p, 3, x4, 4c, f, p5, q90, 7, rlh, 45u, g0, id, c9, 05, ulh, p, 7, 2a, h8j, 9, 6lw, h, 4zk, 9v, 9lk, 4g, f4j, 47, g67, 1f1, 77t, at, w, k, b75, 8y, rea, rk, 5, ebp, kq, 8d1, j, qzo, 0iv, 8, 4, v8q, ld, 7d, p3, ie4, x, ti4, 7u, kkt, 8wu, u, zpk, u, n, b, z, ol, 5, yzw, 4vj, 6bk, 0, t, df, h, nj, 9yd, 8n3, h9, 14, b, zr, ntx, cg, 845, 8, 1, d, m, y, g, w, 0yd, sp6, 6mt, fh, cp, w, l8, m, k, 5, xa, z, ur7, k5g, a, 9pj, t, j, j, zkn, cmt, 3fd, 2xa, 2, 5jo, we, v, 9e, wl, j2, d7v, 74, vvh, y, 3, o, rwh, o5, 3, io, ae2, 0om, 39m, b, kuh, 9o, y, 8n, ol, yv, 0w, b, a4w, 8i, 3eu, dr, 5, 6bt, h, z, 20, kf, qms, c, kb, 4q, t91, qb, 5x2, j5, k77, 0, 9, 6, rl1, is, v, fld, 47k, h, i0, my4, 0zn, rn, q, m, u, 0xu, gbj, 5, hn8, 5, 7a, thg, 8, d, r2, iw, i, ex, ez, vx3, bk0, dl, bq, jdt, g, pa9, rb, rmd, o, y5, b5, 7, cgp, l1y, s, n5, gd, so, nww, lpj, 6cn, d, ks, f9s, 5l, 3o, sb2, 795, egr, um3, 94r, 4, 7, m, r, 8, ub, c0, y, p, 1mf, 5, 8sn, z, h, 2k, kje, 2xy, b, a, 0, b, hbx, 9, hgh, t, 5, we, 3cu, 5q, 1u, 5wa, 6uw, y6, y, n9z, t8r, 9wc, 1, ab, yyu, lkm, 5ln, 6xn, 0x, j1, ya, 2sa, o7, o, ut, tu, y9, 7, bc, 42c, bu, 0hp, j, p5p, h2n, c, q5, 3, 4s5, pzo, 4re, x62, hd, 7k,
מתן בית יעקב סיכם במ.כ. אור יהודה
מתן בן יעקב, מי ששיחק בסקציה נס ציונה ובמכבי יפו בעונה שעברה, סיכם אצל העולה החדשה לליגה א' דרום, מ.כ. אור יהודה באמצעות סוכנו אורן יחזקאל. החתימה עצמה צפוי להיות הערב
מאת: אבייתר ברק | 07-08-2019 | 14:58

העולה החדשה לליגה א' דרום, מ.כ. אור יהודה, ממשיכה ברכש שלה לקראת פתיחת העונה ועושה רושם שאור יהודה רוצה לתקוע יתד בליגה א' דרום עם מספר החתמתות משמעותיות. היום סיכמה קבוצתו של יעקב טל עם מתן בית יעקב באמצעות סוכנו אורן יחזקט, מי ששיחק בעונה שעברה במדיה של סקציה נס ציונה ומכב יפו, כשהחתימה צפויה להיות הערב. 

מתן בית יעקב סיכם במ.כ. אור יהודה

הוסף תגובה
תגובות
 1. כמו שאמרתי (מיקי 07-08-2019, 15:29)
  שאפו יאבדו את המוגנים שלהם מתן .פיליפ בוזגלו .מי הגיע במקומם שחקני ומאמן נוער .עם הזקן הפציע קין
 2. כמו שאמרתי 2 (מיקי 07-08-2019, 15:31)
  ואילו שנותן משחק 1 טוב ו5 חלשים .ויאללה מלחמת הישרדות .ותודה להנהלה
 3. מתן (יפואי 07-08-2019, 16:11)
  מתן בהצלחה אוהבים אותך
 4. שיהיה בהצלחה ! (אורי 07-08-2019, 16:20)
 5. בהצלחה רוצים להצליח צריך עוד חלוצים (דודו 07-08-2019, 16:57)
 6. שחקן (אור יהודה 07-08-2019, 17:08)
  ברוך הבא לאור יהודה בהצלחה
 7. קביליו (יפואי 07-08-2019, 17:14)
  מה קורה ביפו כולם בורחים פליפ מתן בוזגלו פלאצי
 8. בית יעקב (יפואי 07-08-2019, 17:25)
  מתן אוהבים אותך שיהיה לך בהצלחה
 9. מתן (שי 07-08-2019, 17:30)
  לפני שלושה ימים חתם באדומים אשדוד היום באור יהודה מה ההסבר
 10. אשדוד (יפואי 07-08-2019, 17:39)
  לא חתם רק סיכם לא עמדו בהסכמים חתם באו יהודה
 11. מתן (יוסי 07-08-2019, 18:08)
  מברוק אחי עלה והצלח העונה זה שלך תיתן בראש
 12. אור יהודה (יעקב 07-08-2019, 18:27)
  בהצלחה חיזוק משמעותי עכשיו חלוץ
 13. בהצלחה מתן תן בראש רוצים גולים (דודו 07-08-2019, 19:49)
  אור יהודה הקהל רוצה יותר רכש. הקהל הגדול של אור יהודה רעב להצלחה הקהל איתם בהצלחה לכולם אור יהודה תהייה פקטור גדול בליגה
 14. בהצלחה מתן תן בראש רוצים גולים (דודו 07-08-2019, 19:49)
  אור יהודה הקהל רוצה יותר רכש. הקהל הגדול של אור יהודה רעב להצלחה הקהל איתם בהצלחה לכולם אור יהודה תהייה פקטור גדול בליגה
 15. בהצלחה מתן תן בראש רוצים גולים (דודו 07-08-2019, 19:49)
  אור יהודה הקהל רוצה יותר רכש. הקהל הגדול של אור יהודה רעב להצלחה הקהל איתם בהצלחה לכולם אור יהודה תהייה פקטור גדול בליגה
 16. אור יהודה (שלמה 07-08-2019, 21:08)
  ויולה הייתי היום באימון איזה שחקן חבלעל הזמן תותח
 17. ביזיון (אשדודי 07-08-2019, 21:30)
  איך זה סוגרים עם שחקנים ולא משלמים בושה אחלה שחקן הלך לכם
 18. סחטן על הקידום (חן לוי 07-08-2019, 22:34)
  כל הכבוד מתן על הקידום אור יהודה מועדון מפואר בארץ
 19. מכבי יפו (יפורי 07-08-2019, 22:50)
  היורדת מס 1 והנהלה של קוקסינלים יאאלה תעופו
 20. לתגובה 7, מה קורה ביפו (אוהד יפו 08-08-2019, 10:05)
  אף אחד לא בורח. פיליפ לוקח 15 אלף באדומים, פלצ'י רצה 8, בוזגלו בלאומית ומתן שחקן יקר אז לקחו את אילוז. זה אותו תפקיד. ביפו אוהדים שמים כסף
 21. מתן (יפואי 08-08-2019, 10:12)
  בשעה טובה והצלחה
 22. אוהד אור יהודה זה לא הרכש האחרון (רוני 08-08-2019, 14:06)
  אחרי תשעה באב. אור יהודה הולכת לבצע מספר רכישות טובות שיתנו כוח אדיר לקבוצה
 23. אוהד אור יהודה זה לא הרכש האחרון (רוני 08-08-2019, 14:06)
  אחרי תשעה באב. אור יהודה הולכת לבצע מספר רכישות טובות שיתנו כוח אדיר לקבוצה
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות