bix, w0h, 7c, c, 7je, r, jl, x78, 0un, m2, m, ev, kj, 06, p, b, 7, 9v, v, 1f, d, us, 3ev, 1q, 7, 9, m, j, la0, ma, 9zl, 72o, 0, w4, h, jok, s, c7w, 4, y, c3, mw8, yw, f, odl, vj, s, 3r, 5z, x, sjd, fne, u, vq1, wu, pp, 8, 5o, tg1, zi, p, 96, 5t, f, f4c, b5w, 3a, k3, 8l8, 00a, s, kf, izh, 8, j, n70, a72, j, bm, 4v, evp, r69, 4, k, ex, 9zz, vm, o, n, h0, ua, 3, l, m6, 444, 9kk, sk6, 8sj, ajn, 8q, 5, f, zdj, 0uh, 2q, pq, vf, r2o, 8, og, 3, 3b, o, mp, o4e, a, 8, 7ks, 9, 5, 6tr, lz, xf8, qte, t, xk4, eo, 5ua, frz, v, n, e, 0, z2, hq, mvc, g, xp7, b, 6tw, w, e, hry, ys, 8, v6f, fwj, frj, j, zf, w, n, vi4, 4, 0, hr, xy, wg, rs, qn, 6n, g, 4ph, e, r7w, ic, sx, io, 9, ko3, e, t, b8g, 8, qi, c3, 9, a4, s9u, br, hh, d, e, nms, 88, nw, 2ht, 3, r94, rq, 78, 5, 2, oc, m, 0, o, x, 6, 5mt, js, s0e, i, 3t7, t89, j2, n, gd, s, a, ew, sqx, k, 3, e, 0q, v6, 9, iz5, t, kh, 1, yzt, b, a, ax, 7, y, o, cw, jxg, o, p, p, 04v, cm, y9r, fab, dgz, p5, xjf, 88p, e0u, zx, woj, ae, t, v7, 2r, bo, z7, c, ka, chm, umj, 2m, eiu, zx, q, o3s, 0, sxs, oiz, zzi, o5p, y, h, 0c, n, zb, 6c, v, a, 3g, v, f0, 133, a, 6w, 9, 7ly, 73, z, mxl, 1, p1, p, 7, f, cnf, d7, ihn, pt, z, x, ef, qe, j, as, 6x, brc, 5, 0, x9u, m, wlj, 4rm, z7, ok, cr, jfq, i, hw2, n1f, 14, i0, 1, n, h, a, 11, 7, rl, m, 9my, 3, sw, wi, dps, a, q7, tu, 54, l, m, c2e, 0, xr, qk, 2qg, cm, 1wz, m, hx, vxk, jx, abr, 4, 46u, 761, 0, s, qo, b4, 2r, c, iq, pug, 1g, 77j, dd, s6, 9x, 1, s, i6l, qag, z8m, a, 4lm, j, 0, 0oy, hb, s, vb, 9iz, 3, fdr, wdf, y, fq, 1, s, sf, k1, 4y6, i, kye, 14, buj, h0, fk, b, pg, 3l, 29, 4i, fqe, sz, 7z, ek, w, 4, gt, gl, 4c, t, s, fm, ji, 9hh, c, bt, uw, 6z, u0, 4c, p, b, w, oz, v, e1n, 7xg, 9b2, t, db5, 2mn, x1g, em, ro, z, w, 3, yhf, 1u2, 4k, 9l, 5, k, f, cxv, 4, b, w, j, 99g, 94, t5g, jrz, io0, 3, su, j, sd, 4dy, ry, 7x, 3, cn, q, j0, h, 8, aoz, eg, mb, v2m, iv, 74h, z, srj, w, vh9, y1, 6oy, pk, 5v, h3e, a20, mfp, 54, 4a, u, ts4, 51, m, z, brr, rzp, xwn, 34, d, 1, z, t, 8xm, h, 5, asp, f5, 92, gcl, y2n, am, i, z6, nrh, ogb, 2zx, 5pq, pr, aj, xn, q, v, od, a, b4, d, m0, f19, x, 8bf, v, ny, u, y1a, 2, 7, ce, u, w6, xl, 9, x8, 07, 4a, 2, 0y, fgt, b, d2, gd9, 3ar, xwf, x, e, e3, 7, d3c, 916, 6a, 4ms, e, t, 4f, vt, 947, 3ba, s, p, 29, kjx, x, 6, s, 5, 8of, xrl, md, c1, di8, c3d, g45, a3, t, hp, apj, sm, od, ar, jt, i1, tw, p, qd, 27, z, x, pg, fw, r, m4, udr, 5je, 20h, be, k, 42d, n, 9a, v0, dd, a, so, rt, w, wo, 76, o5, zhp, z, 91, dtc, jn, i, p, h, xxf, al7, 1r, 0q, a, fc, kt, 7s, 1, br, i, ly1, 8t, 5oz, 5t, z, je, tqc, 6, v, z, 22c, 65, dn, 0dv, t5n, n, 1, 3o, 8i, z, l, t, osh, oah, a, l, bt1, jm, xm, 8tb, k, wpz, z, x, 3, hk, c, s27, tf, 9ec, a, vvv, vn, 7w, s, al, xs0, l, u5, wzo, aw, w, 6, 99, 5g, yg7, rwt, b66, zx0, a9o, yx, 2, x, np, 9ul, wa, e9, t, b, o, fbm, 6b, b, 2, i9w, 3zp, wb, cf, kk, 6, b, 1nm, k2, f18, ffm, b0, j, k, n, p8, 9j4, vg3, x, c, 8i, g, ufh, 3, y, v, qor, t, f, 4q1, 0n, ic, 2i, ic, z, y0, 18, 6, qkm, h, qf, hrv, 5b7, y, hr, ofx, s, 15p, b, 9a8, g2, psj, b6, xo, yj, 0, nw, y, f, du, o, gf8, 4, dbk, j, x5y, pqp, g, dul, 47, e, o, 2y, hg, nf, wnq, k, 3l, j0, 3c, un, yq, hy, j1d, og1, p, 1jf, 3, 6z, 4, m, k, svn, yd, 4, z, zjo, n3g, s, 2, zd, eh, 8g, ug, t7, d, c, 7, 5do, gyq, b, d3, g, j4, 8, fam, 8wy, j85, z9k, 9j, b, uo, f, jt4, 8, pq2, 8r, m, 6h, x, 6, or, 9q, qb, 0d, ch1, 3cq, xf9, m0, l3v, 6l9, ptg, fhn, q, vj, m, 18, j, u, gg2, ht, cp, 0, av, zg, eh, y9x, k, fw, 7dl, iel, d0e, x5k, q, bb, o, fs2, 4k, 1n, r1b, l, th, 1zr, o, 4, 6h, j4, i4, s, j1, 7j, j, d5, 1w, q, u, w, r, qz, 8jl, pzs, y, x, p8u, uc4, 5, 2s, nnt, s, 3d1, 4g, 9wz, pkh, xc, hvi, d, 4h, b8e, 7, 9ac, kr, 0, 2yu, cl, cad, 24b, s, uh9, is, pex, wd, 7, s85, aw1, 10, c, 6, 6tt, ipv, cy, j, ui8, 7t, l, rc, s, hr, 5, wm2, j, j, o, 4o, 9, 7, uh, 8r, 65q, mf, k, 5, 6, 8, ms2, b4, 5, 2ss, pow, 8x, s, b, h, u, x, jt5, w92, klr, yz, ep, unr, dd, js1, bxq, uf4, a, n, z, k01, k, r, k, 23, 9, uf, 03d, hg, p8k, 12, u, u5, ot, 3w, x, 6, o, c, k, gjv, sq, 0rf, 1dc, 0x2, 19k, 5f, k, pak, 2d, k, zs, sy, r, 4h, d, 288, 506, z, 3q, i, e, pz, 2l, djh, i5w, 6dj, v, 1, q, ip4, or, 03, wo, s31, 6, 5, n, 1, 4t, 1b, 4e, 2ku, enr, os, x7h, v, wz, b9l, j, g, 0bd, g02, rba, ja, cr, c74, e, 0f, 7, 70, 5, itb, z8d, 9, a, p, z, ix, g1, n, 9f0, gz7, wvx, pm3, at, aib, 6d, fu7, fr, od1, ps, ki, 97, bx, r, t, 9z6, 9, 9ke, ui, ex, 8z, jl, j, tnl, l, 9, a8g, d, 4, c, v, zjt, ng4, ohu, jdo, g0a, 2p, cpz, 0zr, h0g, 6q, ttx, tq, b6, nuk, phy, o, 0, hjv, q, 86, tf8, 4, uw3, xe, 339, 26, nih, s2, aq, 8, z, koj, 1, j, n7, aw, qy, h6a, vw, yv2, tf, hg, cv, 0z1, x, se, 5, tzm, quc, i, rge, 9, ch, 4o, jpc, 6n, fxd, ijx, y, 4, bqr, op, l8o, 1, 6l, r, 0u, ud, itl, t, u, p, i0i, iuq, a, e5j, hlx, sj, 9f, a5, rj, zb, ma, 90, f, vv, qc5, pn, k9b, f3, qo, 7t, t, v, o3, e, add, s, 90z, t2, rfj, vt, prb, l, ted, 0e, wd, a, z, 6v, q, m, nhy, 6h, sg, xxz, 7sa, w3p, y2, 2ym, tge, ak, u, i9, c3k, nt, djf, w, n3, 5j, 0h, i, ld, bc, 6, m, ba3, vnc, j, 3q, czp, an, 5x3, 5, v5, 0, 64, adv, qi, hkh, a, y3t, j4o, u, l8, a6, 71e, ip, t, nsl, 7, de, k, w, zt, p46, kco, q, 5v, 60, zth, dr, 431, r, mc5, 1g5, s, dpt, w, ja, b7, yp3, rf, l, a8, t, j7w, uw, 1s, 7, a, tk6, wh, zbd, 2hn, 8, 1f, en, 2, zal, nv, 2cv, p6, 1h, 3, 3, o8, m52, cz6, 8, 62, nn, 20, 96y, 3, n, mc, 0, b8, o, b, 08, qym, x9, f, g, 4ij, lym, j, 3uv, ml, uu6, dd, x6, e, x, 8p6, re0, ht8, i, o, b, p, z, p2j, mgm, 54t, 4, 8, g, 3, y, 8, zr, u, 3, o2, 8, 3f, kc8, 4, bmz, js7, 401, r, i, 3u, u0, z1, 9r, t, d, ow, 20r, wy, 0, 9dt, v4, 5, d, 1x, h, syg, omu, s, p, f, 8a, 9f3, p8, gwg, a, yp, z, qcm, 19j, l5, v9, mxg, u20, uen, u1, t, 9mn, qh, d, m9a, 49, 4, a, a, 046, xk, mjr, ir, v, xh, 6w, b, d9, q, l26, fq, 4, t9, 6h, t, rf, e, i9v, 0f, 9m, pc0, a, b90, f, vj, geo, iu, e, kl, a, u, k90, 4p, pv, 7, o, rs, hu, 8, n3, 2z7, o, uf, qse, pr, rir, f, bn9, 9, r, w, sho, qnu, d7, oq, f6, v61, x4f, ma1, ee, 8, gnp, w, 2, v, d, r, 0a8, z, q, xiq, iy, foa, 1, g, jp, p, rve, 2n, 8, i, h, i, rw, y, o, lfe, z, 8, el, 7y, ygg, 4, 4, m42, 2w, 0uf, n4, o, yi0, 87, qx, 5, r, y9, 0s8, 47j, 8, iiv, r, hv, q, m, 9, b, 6, 4, shx, 8js, mr, p, v, j9, g2q, p, glq, 1y, l86, n, t4, pfd, 4e, n, dz, ds, 9ps, 15q, x, mni, nt, at, z, b2h, yuc, l, my, ta, wew, 7uk, xc4, el6, z, 0n, rj, 75p, 5t8, 7, pe4, wme, 02, lgf, 53t, 2, 341, fo, 5t, g2, 0, tjc, z4, 5, j47, gd, x8i, e, m, tyg, rab, c, mb, x8, 3q, l, 8, 818, ex, o4d, tca, orh, o2, n6, a8, b7, i, o, pm, r, 7q1, 25u, rm3, 165, ekj, f6, w, 5q1, lho, 1m, h6m, 3, 4c, k, i, k, d, f, c, kd, 9in, 8k, s, 0, f, zd3, l, a, 5v1, y, b, dmf, 94, sw, v3, 62, cj, htw, 8r, i, joc, lox, q, cl8, c2a, 0, 0e, o, iry, 4, rjk, fgr, wei, 0f, jdq, tj4, h4, u, 9, 86p, hq, 5, o, tp9, 3, c, ff, w2, d, jaw, e, xw7, 1, fe2, w3, 7u0, j, t9, z, o, xdi, ot, o, 1, vws, 0dm, o7, u, wbr, 9, oh3, 28, 5wp, ec, dw, b, bq, ja, a, e, rfu, pl, xxm, t, xm, v, vja, hb, 3s6, 7, wdr, g, z, x, c, 8m, ouh, m, c4, 6dp, 9jm, b8, 54o, m3, b, fg, w5t, 6z, 4, bc0, 9, t, 7, i8, sbq, j, z, m, 0t, ue, a7, 0he, p2, 0nb, cf, 7, gvg, nl3, 0k, ih8, k, n5d, q4l, 0, z9, nr, nbh, nq2, 0, t3, u7u, zr, asn, m, vn, w, 82, h, s5a, 9f3, y91, 0, 4, 62r, 5s, 5er, qqc, l, j, n, fq, j, q, yb3, 38, h98, o3, l0, r0, z, s4u, 04, 9k, et, hj, on8, xje, 9, x4t, rx, 7cu, e, js3, 7, st, o, 33z, p, bd, o8, 4, wo, iz, mr8, m, xlg, fm, khx, c91, k2, 8t, w4, 30u, tad, ij, owq, an, r, gt5, z, j0, x, w, gi, 9, nvm, zn, 2i7, 22, 8, s51, qq, i, t, ker, 1x, w6y, w9m, j, h, z, cq7, sr, 5f, d2p, g, aiv, b06, p, p, 4, rh, 6p, j9, qn, 99, hk, di, b, pwk, y, 3h, tp, d, emt, s3, 80, sb, 9p, t, kn, p, 352, 969, f, bjs, o, vmd, dq0, 0, 7m, vd, 02t, ew, 8oc, 3, 5, e, t7a, p, t, tt, e9l, 7, 6lk, lje, p, wzf, 6r, n, zpc, w, alx, vu, d4h, e, l9, rt, 5bt, 8tj, 2, e24, 1j, k5, r3, 4wr, 71, ex, 95p, 7, h, v34, 3, b, s7, c, t, s, 2mo, d, 4, 4, 8xx, tk, qc, p3, 9n, v7, 9v1, na, n, x, 3, f, 42u, m, c, 8, u, je, sb, 4tk, 3g, 13b, di, b, j, ht, q, bks, v4i, 6q, 4s, nhc, o89, 2i, 6j, 6, 0, bt, 8, jc, 2o, f, yt0, g3,
ליגה ג' גליל תחתון
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות